Themes » TDR Child Theme


http://totalwptheme.com screenshot
"Total WordPress theme example child theme."
- AJ Clarke (theme author)

Theme Details


Websites Found5
URItotalwptheme.com
Version1.2
AuthorAJ Clarke
Author URItotalwptheme.com
Licensenot set
Tagsnot set

Popular Sites


We crawl the top 1+ million sites and these are the most popular websites we've found using the TDR Child Theme WordPress theme.
imperialblades.com screenshot
imperialblades.com

Websites Per Theme Version

VersionWebsites
1.2150.00%
1.1150.00%